Видавнича етика

У процесі розгляду та публікації статей журналом гарантується дотримання стандартів етики, що запобігають будь-якій неетичній поведінці під час ухвалення рішення щодо прийняття або відхилення твору, його доопрацювання та публікації. Всі автори, рецензенти і члени редакційної колегії повинні дотримуватися стандартів видавничої етики, передбачених зокрема вимогами Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE).

Думки, висловлені авторами у статтях, можуть не відповідати думкам редакційної колегії та не відображати офіційну позицію Національного банку України.

Етичні правила для авторів

Автори підтверджують, що поданий рукопис є оригінальним, не був опублікований раніше і наданий для розгляду виключно для журналу “Visnyk of the National Bank of Ukraine”.

Автори засвідчують у титульному файлі, що в надісланій статті використано остаточні та вивірені дані. Рукопис повинен містити достовірні факти і достатньо бібліографічних посилань для обґрунтування висновків.

У разі виникнення потреби в перевірці достовірності даних та/або результатів дослідження на запит редакційної колегії автори зобов’язані надати дані, які використовувалися для розрахунків, моделювання та прогнозування.

Будь-яка форма плагіату є неетичною і неприпустимою. У разі виявлення плагіату стаття відхиляється без розгляду.

Усі, хто зробив вагомий внесок у збір даних, аналіз, проведення дослідження та підготовку рукопису дослідження повинні бути вказані як співавтори.

Автори зобов’язані повідомляти про фінансовий чи інший конфлікт інтересів, що може тлумачитись як потенційний вплив на результати дослідження. Автори мають надавати інформацію про джерела фінансування дослідження, якщо такі є.

Автори повинні повідомити редакторів журналу і докласти всіх зусиль, щоб виправити помилки, виявлені на будь-якій стадії підготовки статті до публікації.

Етичні правила для редакторів

Остаточне рішення щодо прийняття статті до розгляду та публікації в журналі “Visnyk of the National Bank of Ukraine” або її відхилення ухвалюється редакторами з урахуванням важливості, оригінальності, наукового рівня статті, доступності її викладу та актуальності проблеми, що вивчається. Прийняття такого рішення не залежить від особистих переконань та вподобань або статі авторів, їх расової, етнічної, релігійної приналежності чи національності. Рішення про публікацію статті приймається на підставі висновків рецензентів.

Члени редакційної колегії мають поважати і захищати конфіденційність рецензентів і авторів.

Редактори забезпечують дотримання законодавства щодо захисту авторських прав.

Редактори повинні вжити всіх заходів із метою уникнення конфлікту інтересів рецензентів і авторів.

Редактори не розголошують інформацію про поданий рукопис, його тему нікому, крім рецензентів та членів редакційної колегії.

Неопубліковані матеріали не можуть використовуватися редакторами у власних дослідженнях без згоди автора.

Етичні правила для рецензентів

Усі рукописи, які надходять на розгляд, повинні розглядатися як конфіденційні. Рецензування має проводитися об’єктивно.

Рецензенти повинні уникати використання інформації, отриманої в процесі експертної оцінки дослідницької праці, для отримання особистої вигоди.

Рецензенти зобов’язані відмовитися від оцінювання статті в разі неможливості якісного проведення рецензування з різних причин (наприклад, якщо вони не мають необхідного досвіду або не мають доступу до необхідних даних).

Рецензенти повинні висловлювати свою думку в рецензії чітко, об’єктивно та конструктивно. Персональна критика авторів і необґрунтовані судження неприпустимі.

Рецензенти мають інформувати редакторів про ознаки плагіату в поданих до розгляду працях. Рецензенти повинні вказувати на опубліковані дослідження, які автор(и) не згадали в рецензованому рукописі.

Рецензенти зобов’язані зазначити всі потенційні прояви конфлікту інтересів.

Рецензентами не можуть бути:

  • керівники організацій, навчальних закладів, співробітники відділів, лабораторій або інших підрозділів, у яких працюють автори;
  • підлеглі або родичі авторів;
  • співавтори раніше опублікованих та надісланих на розгляд статей;
  • наукові керівники авторів.

Рецензенти повинні поважати конфіденційність матеріалів, що надходять до них, і не можуть обговорювати неопубліковані рукописи з колегами або використовувати інформацію в своїй роботі. Неопубліковані матеріали не можуть використовуватися рецензентами у власних дослідженнях без письмової згоди автора.

Політика щодо плагіату

Журнал “Visnyk of the National Bank of Ukraine” приймає до публікації оригінальні наукові дослідження, які не публікувалися раніше та не знаходяться на розгляді в інших виданнях. Перед надсиланням на рецензію всі подані рукописи перевіряються на оригінальність за допомогою програмного забезпечення "Unicheck". Статті, в яких підтверджено плагіат або невідповідність етичним стандартам, відхиляються.

Процес рецензування

Журнал “Visnyk of the National Bank of Ukraine” використовує процедуру подвійного анонімного рецензування статей із відбору актуальних досліджень та для забезпечення високої якості публікацій журналу.

Кожна подана стаття проходить такі етапи:

1. Автор для кореспонденції надсилає рукопис на електронну пошту журналу. На початковому етапі відповідальний член редакційної колегії перевіряє у статті структуру, відповідність вимогам до подання, повноту інформації. Якщо рукопис не відповідає вимогам до подання, до автора звертаються з проханням подати повний пакет документів.

2. На наступному етапі рукопис направляється відповідальному редактору, який визначає відповідність статті пріоритетним напрямам, етичним стандартам, перевіряє на наявність плагіату й аналізує якість наукового дослідження. Рукописи, що не відповідають тематиці та стандартам журналу, а також низької наукової якості відхиляються без передачі на рецензування. Автор отримує повідомлення, що його рукопис відхилено.

3. Рукопис, що відповідає всім вимогам журналу, передається на рецензування двом рецензентам. Вибір рецензентів для кожної статті визначають їх експертний рівень, репутація, конкретні рекомендації та попередній досвід. Автор отримує повідомлення, що його рукопис переданий на рецензування.

4. Журнал використовує процедуру двостороннього анонімного рецензування. Це означає, що рецензент не отримує інформації про автора статті (і навпаки). Рецензент зобов’язується дотримуватися етичних правил журналу та надати рецензію. Рішення про публікацію поданого рукопису приймається на підставі експертних висновків рецензентів та остаточно затверджується редколегією.

5. Стаття, яка отримала дві позитивні рецензії, включається до плану публікацій журналу зі статусом “прийнята”. Автор отримує повідомлення про прийняття публікації до друку.

6. Якщо обидві рецензії є позитивними, але містять зауваження і коментарі рецензентів, автори отримують повідомлення про погодження до публікації за умови доопрацювання та анонімні зауваження рецензентів. Автор повинен врахувати рекомендації рецензентів та виправити виявлені помилки.

7. Автор повинен підготувати лист-відповідь із зауваженнями щодо вдосконалень, зроблених після отримання рецензії.

8. Якщо стаття отримує одну позитивну, а другу негативну рецензію, при цьому редакційна колегія вважає результати проведеного дослідження значущими, така стаття повертається автору із зауваженнями для доопрацювання.

9. Якщо автор категорично не згоден з думкою рецензентів та відмовляються вносити правки до тексту статті, така стаття отримує статус “відхилена”.

10. Якщо стаття отримує дві негативні рецензії, вона не приймається до публікації. Автор отримує повідомлення про те, що стаття відхилена без права повторної подачі.

11. Усі редакційні правки надсилаються для погодження та схвалення автором. Остаточна версія зверстаної статті погоджується з автором. Після узгодження оригінал-макети набувають статусу “до публікації” та вносяться до плану публікацій журналу “Visnyk of the National Bank of Ukraine”.

Заява про відкритий доступ

Журнал “Visnyk of the National Bank of Ukraine” дотримується політики відкритого доступу до свого змісту. Усі опубліковані статті є у вільному, безплатному доступі для користувачів із моменту їх публікації. Ми працюємо за умовами міжнародної ліцензії "Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY-NC". Кожен має право читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати і робити посилання на повні тексти статей для будь-яких некомерційних цілей за умови обов’язкового посилання на авторів публікації та першоджерело.

Автори залишаються власниками авторських прав на опубліковані статті. Всі автори, статті яких публікуються у цьому журналі, погоджуються на такі умови їхньої публікації.

Автор може поширювати електронну копію статті, в тому числі її остаточну версію із посиланням на журнал  на: персональних вебресурсах (вебсайтах, вебсторінках, блогах тощо); вебресурсах установи, де працював автор під час підготовки дослідження (сайт, інституційний репозитарій тощо); некомерційних ресурсах відкритого доступу (мультидисциплінарні і тематичні репозитарії). У кожному з перелічених випадків має використовуватися відповідне бібліографічне посилання на журнал та DOI.

Подати статтю
Індексування: