Керівництво для авторів

Загальна інформація

Журнал “Visnyk of the National Bank of Ukraine” публікує теоретичні та емпіричні дослідження у сфері економіки, фінансів та банківської справи.

Подані рукописи повинні відповідати тематиці журналу, його пріоритетним напрямам, вимогам до подання та етичним стандартам. Якщо стаття не відповідає зазначеним критеріям, вона відхиляється без рецензування.

Після перегляду редакторами подані рукописи проходять подвійне анонімне рецензування незалежними рецензентами. Рішення про публікацію поданих на розгляд статей базується на відгуках рецензентів та остаточних висновках редакторів.

Подання статті

Подання статті до журналу означає, що:
      - рукопис є оригінальним дослідженням, яке не публікувалося раніше;
      - стаття не перебуває на розгляді в іншому виданні;
      - усі співавтори погодили публікацію рукопису.

Статті приймаються українською або англійською мовами. Переклад англійською та редагування англомовних текстів здійснюється видавцем безкоштовно для авторів.

Подаючи статтю на розгляд, автори визнають умови Ліцензійного договору приєднання та надають Національному банку України право публікувати і використовувати надіслану працю. Відповідно до зазначеного договору виплату роялті або гонорару за використання статті авторам не передбачено.

Пакет документів для подачі статті включає такі файли:

1. Файл титульної сторінки з такими обов’язковими елементами:

 • стисла та інформативна назва дослідження;
 • повне ім’я авторів;
 • 16-значні ідентифікатори ORCID авторів;
 • інформація щодо установ, організацій, наукових закладів, які представляють автори, та адреса (місто і країна);
 • e-mail автора для комунікацій.

2. Текстовий файл (оригінал рукопису українською або англійською мовами). Текстовий файл не повинен містити жодних ідентифікаторів авторів, оскільки журнал використовує процедуру анонімного рецензування.

3. Файли, що містять усі графіки і схеми, які використано в статті, з їхніми відповідними назвами та позначеннями одиниць вимірювання (з роздільною здатністю не менше 300 dpi).

Якщо авторський оригінал статті написано українською мовою, необхідно подати її назву, анотацію, ключові слова та повні імена авторів англійською мовою.

Стаття та супровідні файли надсилаються електронною поштою на адресу [email protected] або через форму "Подати статтю" на сайті.

Подання рукопису безкоштовне.

Вимоги до статті

Для забезпечення швидкого та якісного опрацювання поданих на розгляд статей вони повинні відповідати вимогам, зазначеним нижче. Статті, які не відповідають цим вимогам, до розгляду не прийматимуться.

Структура

Кожна стаття повинна містити такі основні частини: анотація, ключові слова, вступ, огляд літератури, опис даних та методології, результати, висновки, перелік використаної літератури та додатки (таблиці та графіки з назвами і позначеннями одиниць вимірювання). Подяки за підтримку фізичним особам, грантодавцям та організаціям, які брали участь у фінансуванні дослідження, наводяться у примітці на початку статті.

В анотації коротко вказуються дослідницькі питання та гіпотези, дані, основні методи та результати дослідження (обсяг до 150 слів). Після анотації автор має зазначити не більше п’яти ключових слів та до п’яти JEL-кодів (JEL Classification Codes Guide).

Текст статті:

 • Форматування: текстовий редактор Microsoft Word (.doc, .docx), формат – А4, міжрядковий інтервал – 1,5 пт, тип шрифту - Arial, розмір шрифту – 12 пт;
 • Обсяг статті не повинен перевищувати 8 500 слів;
 • Формули й обчислення, рівняння та інші математичні розрахунки, наведені для обґрунтування та підтвердження результатів дослідження, мають бути включені до тексту статті з використанням Microsoft Equation;
 • Графіки, формули, таблиці необхідно пронумерувати арабськими цифрами послідовно за кожним видом інформативного матеріалу з наведенням відповідних посилань на них у тексті;
 • Абсциса та ордината графіків повинні бути чітко позначені з визначенням розмірності шкали і величин;
 • Математичні доведення, а також таблиці з первинними даними необхідно розмістити в додатках із посиланнями на них у тексті;
 • Графіки та великі таблиці необхідно розмістити наприкінці статті в додатках із відповідними посиланнями на них у тексті.

Література

Перелік використаної літератури наводиться в структурованому вигляді після заголовка "Література" (вирівнювання по лівому краю, курсив). Кожна позиція в списку літератури повинна мати відповідне посилання в тексті. Перелік літератури повинен містити лише опубліковані статті або праці, прийняті до публікації. Джерела в списку літератури подаються в алфавітному і хронологічному порядку (починаючи з найпершої публікації кожного автора). Якщо посилання на оригінал джерела вказано лише українською або іншою мовою з використанням кирилиці і джерело не має англійського варіанта назви, необхідно перекласти це джерело англійською. Використання DOI обов’язкове для тих онлайн-публікацій, яким цей ідентифікатор присвоєний. Для автоматичного форматування списку літератури можна використовувати стиль APA

Стаття в журналі
Прізвище та ініціали всіх авторів, рік публікації (в дужках), назва статті, назва журналу, том, номер, перша та остання сторінки публікації, онлайн-посилання або DOI.
Приклад: Bernanke, B., Boivin, J. (2006). Monetary policy in a data-rich environment. Journal of Monetary Economics, 50(3), 525-546. https://doi.org/10.1016/s0304-3932(03)00024-2.

Книга
Прізвище та ініціали всіх авторів, рік публікації (в дужках), назва, видання, місце публікації, видавництво.
Приклад: Laidler, D. E. W. (1993). The Demand for Money: Theories, Evidence, and Problems. New York: Harper Collins College Publishers.

Інші публікації
Прізвище та ініціали всіх авторів, рік публікації (в дужках), назва публікації, том, номер, видавництво, видання, місце публікації.
Приклад: Canova, F., Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. European Central Bank Working Paper Series, 1507. European Central Bank. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1507.pdf.

Плата за публікацію

Плата за подання, розгляд, підготовку та публікацію статті з авторів не стягується. Усі витрати на фінансування журналу бере на себе Національний банк України.

Етичні принципи для авторів

Автори підтверджують, що поданий рукопис є оригінальним, не був опублікований раніше і наданий для розгляду виключно для журналу “Visnyk of the National Bank of Ukraine”.

Подаючи роботу автори засвідчують, що в надісланій статті використано остаточні та вивірені дані. Рукопис повинен містити достовірні факти і достатньо бібліографічних посилань для обґрунтування висновків.

У разі виникнення потреби в перевірці достовірності даних та/або результатів дослідження на запит редакційної колегії автори зобов’язані надати дані, які використовувалися для розрахунків, моделювання та прогнозування.

Будь-яка форма плагіату є неетичною і неприпустимою. У разі виявлення плагіату стаття відхиляється без розгляду.

Усі, хто зробив вагомий внесок у збір даних, аналіз, проведення дослідження та підготовку рукопису дослідження повинні бути вказані як співавтори.

Автори зобов’язані повідомляти про фінансовий чи інший конфлікт інтересів, що може тлумачитись як потенційний вплив на результати дослідження. Автори мають надавати інформацію про джерела фінансування дослідження, якщо такі є.

Автори повинні повідомити редакторів журналу і докласти всіх зусиль, щоб виправити помилки, виявлені на будь-якій стадії підготовки статті до публікації.

Авторські права та ліцензування

Відповідно до Ліцензійного договору приєднання автори, надсилаючи статтю на розгляд, погоджуються з умовами цього договору і передають Національному банку України право на публікацію статті та використання її матеріалів.

Авторське право зберігається за авторами статті. Автори можуть поширювати електронну копію статті, в тому числі її остаточну версію із посиланням на журнал на особистих вебресурсах, вебресурсах організації (інституційних репозитаріях), некомерційних ресурсах відкритого доступу (мультидисциплінарних та предметних репозитаріях).

Виплата авторської винагороди авторам за використання твору шляхом його публікації в журналі “Visnyk of the National Bank of Ukraine” не передбачена.

Усі опубліковані матеріали поширюються на умовах ліцензії "Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY-NC", яка дозволяє третім особам поширювати статтю з визнанням її авторства і першої публікації в цьому журналі.

 

Ліцензійний договір приєднання

Цей договір приєднання (далі – Договір), який є Договором приєднання згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України, укладено між автором (співавторами) [далі – Автор (Співавтори)] і Національним банком України в особі голови редакційної колегії журналу "Visnyk of the National Bank of Ukraine" або іншої уповноваженої особи (далі – Видавець) [разом – Сторони].

1. Предмет Договору

1.1. Надаючи Видавцю будь-який твір, Автор (Співавтори) – фізична особа (особи), яка (які) своєю творчою працею створила(и) твір, беззастережно погоджується (погоджуються) з умовами цього Договору.

1.2. Автор (Співавтори) надає (надають) Видавцю невиключну ліцензію на використання твору на необмежений строк на безоплатній основі, а Видавець публікує статтю в журналі "Visnyk of the National Bank of Ukraine".

1.3. Видавець отримує право на використання твору такими способами:

 • 1.3.1. Копіювання, відтворення і технологічне опрацювання цілого твору або будь-якої його частини на комп’ютерному обладнанні Національного банку України шляхом запису, перезапису в цифровому форматі.
 • 1.3.2. Рецензування, редагування, скорочення, перероблення або доопрацювання тексту твору чи зображення на електронних, паперових або будь-яких інших носіях за умови погодження внесених правок з автором.
 • 1.3.3. Переклад цілого твору або будь-якої його частини англійською або іншою мовою.
 • 1.3.4. Включення твору до складеного твору.
 • 1.3.5. Публікація, видання, перевидання – випуск у світ, тиражування твору мовою оригіналу та в перекладі на будь-якому [цифровому та (або) паперовому носії].
 • 1.3.6. Розміщення (оприлюднення) твору в електронних та (або) паперових виданнях Національного банку України, у будь-якому цифровому форматі на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, на внутрішньому інтернет-порталі Національного банку України, на інтернет-сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
 • 1.3.7. Включення назви твору, інформації про Автора (Співавторів), посилань та інших метаданих до баз даних та покажчиків.
 • 1.3.8. Публічне використання твору або будь-якої його частини під час презентацій, тренінгів, засідань круглих столів, прес-клубів, прес-конференцій із посиланням на назву твору та видання, в якому був опублікований твір, його Автора (Співавторів).
 • 1.3.9. Безплатне поширення електронних видань з опублікованим (розміщеним) твором шляхом їх видання в електронному та будь-яких інших форматах, розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, а також їх презентації, передавання в рекламних цілях тощо.

1.4. Територія використання – без обмежень.

1.5. Максимальний тираж твору на будь-яких носіях – без обмежень.

2. Гарантії Автора (Співавторів)

2.1. Автор (Співавтори) гарантує (гарантують), що на час надання твору Видавцю:

 • 2.1.1. Йому (їм) належить (належать) авторське(і) право(а) на цей твір.
 • 2.1.2. Твір або будь-яка його частина є авторською розробкою, при цьому він раніше не був опублікований у будь-якому іншому виданні та його не буде надано для публікації або оприлюднення в іншому виданні.

2.2. Автор (Співавтори) гарантує (гарантують), що у творі не використано частини або фрагменти інших творів, авторські права на які належать третім особам, а всі цитати з творів третіх осіб використовуються з посиланням на ім’я автора та першоджерело.

3. Права Сторін

3.1. Видавець має право:

 • 3.1.1. Встановлювати правила (умови) приймання та опублікування творів у виданнях Національного банку України.
 • 3.1.2. Використовувати твір на свій розсуд будь-якими способами в межах цього Договору.

3.2. Автор (Співавтори) має (мають) право:

 • 3.2.1. Отримувати від Видавця достовірну інформацію, необхідну для доопрацювання твору в цілому.
 • 3.2.2. Отримувати від Видавця достовірні дані щодо внесених уточнень і поправок до твору, давати письмову та усну згоду на їх внесення Видавцем.
 • 3.2.3. Вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені (імен) Автора (Співавторів) на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо.
 • 3.2.4. Вимагати виключити своє ім’я (свої імена) у разі використання твору Видавцем, повідомивши про це Видавця в письмовому вигляді не пізніше часу завершення підготовки до використання твору.
 • 3.2.5. Вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені (імен) Автора (Співавторів) на творі і його примірниках.
 • 3.2.6. Протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню, змінам твору, якщо такі дії можуть завдати шкоди честі та репутації Автора (Співавторів).
 • 3.2.7. Поширювати електронні копії статті, у тому числі фінальний опублікований на веб-сайті Видавця варіант, на: персональних веб-ресурсах (веб-сайтах, веб-сторінках, блогах тощо); веб-ресурсах установи, де працював автор під час підготовки дослідження (сайт, інституційний репозитарій тощо); некомерційних ресурсах відкритого доступу (мультидисциплінарні і тематичні репозитарії). У кожному з перелічених випадків має використовуватися відповідне бібліографічне посилання на журнал та DOI.

4. Обов'язки Сторін

4.1. Автор (Співавтори) зобов’язується (зобов’язуються):

 • 4.1.1. Надати твір Видавцю відповідно до вимог щодо оформлення та подання творів, які розміщуються на сайті Видавця.
 • 4.1.2. Не публікувати твір в інших друкованих і (або) електронних виданнях українською або іншими мовами і не поширювати його без згоди Видавця.

4.2. Видавець зобов'язується:

 • 4.2.1. Забезпечити рецензування твору, наукове, літературне та художньо-технічне редагування, виготовлення та (або) оброблення ілюстративного матеріалу (рисунки, графіки, таблиці, схеми, діаграми), виготовлення електронного оригінал-макета твору, відтворення і поширення твору на будь-яких носіях згідно з умовами цього Договору.
 • 4.2.2. Погоджувати з Автором (Співавторами) унесені до твору правки у письмовій та усній формі.
 • 4.2.3. У разі публікації, тиражування, оприлюднення твору зазначати ім’я (імена), псевдонім (псевдоніми) Автора (Співавторів) відповідно до даних, які були надані в творі або супровідних документах, крім випадку, передбаченого пунктом 3.2.4 розділу 3 цього Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Автор (Співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладених у творі фактів, цитат, розрахунків, висновків, посилань на законодавство України, офіційну документацію та (або) за наукову обґрунтованість твору.

5.2. Автор (Співавтори) несе (несуть) відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на твір.

5.3. Якщо автор (автори) твору під час його подання приховав (приховали) факт його публікації в будь-яких інших виданнях до моменту подання на розгляд редакційної колегії журналу “Visnyk of the National Bank of Ukraine”, після підтвердження цього факту твір не підлягає публікації, про що Автор (Співавтори) повідомляється(ються) у письмовій формі, а надана виключна ліцензія втрачає чинність.

6. Порядок розв'язання спорів

6.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, то він вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Інші умови

7.1. Якщо протягом трьох місяців із часу одержання Видавцем твір не отримав позитивної рецензії, яка є підставою для його публікації, то Автор (Співавтори) має (мають) бути поінформований (поінформовані) про відхилення твору в письмовому вигляді – електронною поштою. Матеріальний носій твору, що надається Автором (Співавторами) Видавцю, поверненню не підлягає. Видавець не здійснює листування з Автором (Співавторами) з питань (мотивів) відхилення твору. Після цього всі права на твір, надані Видавцю за цим Договором, переходять до Автора (Співавторів).

7.2. Виплата авторської винагороди автору (авторам) твору за його використання за цим договором не передбачена.

7.3. Автор (Співавтори) погоджується (погоджуються), що реалізація Видавцем переданих прав на безплатне використання твору відповідно до умов цього Договору не може вважатися посяганням на особисті немайнові та майнові права Автора (Співавторів).

7.4. Цей Договір є договором приєднання, умови якого визначаються Видавцем, і може бути укладений іншою Стороною не інакше як шляхом приєднання до цього Договору в цілому. Надання Автором (Співавторами) твору Видавцю на розгляд є згодою Автора (Співавторів) на укладення Договору на зазначених умовах.

7.5. Цей Договір набирає чинності з дня надання Автором (Співавторами) твору Видавцю.

Подати статтю
Індексування: